ข้อมูลบอสห้องบอส และบอสตามแมพจริง

รายละเอียดห้องบอส
Boss Name จำนวน เวลาเกิด
Status 400 ห้องที่ 1, 6
MVP
Gioia 2 ตัว 30 - 60 นาที
Leak 6 ตัว 5 - 10 นาที
Amon Ra 6 ตัว 5 - 10 นาที
Maya 7 ตัว 5 - 10 นาที
Atroce 8 ตัว 5 - 10 นาที
Bacsojin 10 ตัว 5 - 10 นาที
Osiris 6 ตัว 5 - 10 นาที
Baphomet 5 ตัว 5 - 10 นาที
Beelzebub 5 ตัว 5 - 10 นาที
Mini Boss
Dragon Fly 2 ตัว 3 - 5 นาที
Arc Angeling 2 ตัว 3 - 5 นาที
Cat o' Nine Tails 2 ตัว 3 - 5 นาที
Dark Illusion 2 ตัว 3 - 5 นาที
Deviling 2 ตัว 3 - 5 นาที
Status 400 ห้องที่ 2, 7
MVP
Dark Guardian Kades 2 ตัว 30 - 60 นาที
Boitata 10 ตัว 5 - 10 นาที
Buwaya 8 ตัว 5 - 10 นาที
Dark Lord 5 ตัว 5 - 10 นาที
Detale 5 ตัว 5 - 10 นาที
Doppelgange 5 ตัว 5 - 10 นาที
Dracula 7 ตัว 5 - 10 นาที
Drake 5 ตัว 5 - 10 นาที
Vesper 5 ตัว 5 - 10 นาที
Mini Boss
Angeling 2 ตัว 3 - 5 นาที
Eclipse 2 ตัว 3 - 5 นาที
Gryphon 2 ตัว 3 - 5 นาที
Hydrolancer 2 ตัว 3 - 5 นาที
Hardrock Mammoth 2 ตัว 3 - 5 นาที
Status 400 ห้องที่ 3, 8
MVP
Eddga 7 ตัว 5 - 10 นาที
Evil Snake Lord 7 ตัว 5 - 10 นาที
Fallen Bishop 3 ตัว 5 - 10 นาที
Stormy Knight 5 ตัว 5 - 10 นาที
Gloom Under Night 5 ตัว 5 - 10 นาที
Golden Thief Bug 10 ตัว 5 - 10 นาที
Garm 10 ตัว 5 - 10 นาที
Turtle General 3 ตัว 5 - 10 นาที
Mini Boss
Ghostring 2 ตัว 3 - 5 นาที
Mysteltainn 2 ตัว 3 - 5 นาที
Mastering 2 ตัว 3 - 5 นาที
Mutant Dragon 2 ตัว 3 - 5 นาที
Status 400 ห้องที่ 4, 9
Gopinich 10 ตัว 5 - 10 นาที
Ifrit 4 ตัว 5 - 10 นาที
Incantation Samurai 4 ตัว 5 - 10 นาที
Kiel D-01 5 ตัว 5 - 10 นาที
Ktullanux 10 ตัว 5 - 10 นาที
Lady Tanee 5 ตัว 5 - 10 นาที
Lord of Death 4 ตัว 5 - 10 นาที
Thanatos Phantom 1 ตัว 5 - 10 นาที
Mini Boss
Necromancer 2 ตัว 3 - 5 นาที
Tendrillion 2 ตัว 3 - 5 นาที
Toad 2 ตัว 3 - 5 นาที
Arc Angeling 2 ตัว 3 - 5 นาที
Status 400 ห้องที่ 5, 10
Mistress 4 ตัว 5 - 10 นาที
Moonlight Flower 7 ตัว 5 - 10 นาที
Orc Hero 6 ตัว 5 - 10 นาที
Orc Lord 6 ตัว 5 - 10 นาที
Pharaoh 7 ตัว 5 - 10 นาที
Phreeoni 8 ตัว 5 - 10 นาที
Queen Scaraba 4 ตัว 5 - 10 นาที
RSX-0806 7 ตัว 5 - 10 นาที
Tao Gunka 5 ตัว 5 - 10 นาที
Mini Boss
Vagabond Wolf 2 ตัว 3 - 5 นาที
Valkyrie 2 ตัว 3 - 5 นาที
Wild Rider 2 ตัว 3 - 5 นาที
Vocal 2 ตัว 3 - 5 นาที
Status All Status ห้องที่ 1, 6
Gioia 2 ตัว 30 - 60 นาที
Leak 6 ตัว 5 - 10 นาที
Amon Ra 6 ตัว 5 - 10 นาที
Maya 7 ตัว 5 - 10 นาที
Atroce 8 ตัว 5 - 10 นาที
Bacsojin 10 ตัว 5 - 10 นาที
Osiris 6 ตัว 5 - 10 นาที
Baphomet 5 ตัว 5 - 10 นาที
Beelzebub 5 ตัว 5 - 10 นาที
Mini Boss
Dragon Fly 2 ตัว 3 - 5 นาที
Arc Angeling 2 ตัว 3 - 5 นาที
Cat o' Nine Tails 2 ตัว 3 - 5 นาที
Dark Illusion 2 ตัว 3 - 5 นาที
Deviling 2 ตัว 3 - 5 นาที
Status All Status ห้องที่ 2, 7
Dark Guardian Kades 2 ตัว 30 - 60 นาที
Boitata 10 ตัว 5 - 10 นาที
Buwaya 8 ตัว 5 - 10 นาที
Dark Lord 5 ตัว 5 - 10 นาที
Detale 5 ตัว 5 - 10 นาที
Doppelgange 5 ตัว 5 - 10 นาที
Dracula 7 ตัว 5 - 10 นาที
Drake 5 ตัว 5 - 10 นาที
Vesper 5 ตัว 5 - 10 นาที
Mini Boss
Angeling 2 ตัว 3 - 5 นาที
Eclipse 2 ตัว 3 - 5 นาที
Gryphon 2 ตัว 3 - 5 นาที
Hydrolancer 2 ตัว 3 - 5 นาที
Hardrock Mammoth 2 ตัว 3 - 5 นาที
Status All Status ห้องที่ 3, 8
Eddga 7 ตัว 5 - 10 นาที
Evil Snake Lord 7 ตัว 5 - 10 นาที
Fallen Bishop 3 ตัว 5 - 10 นาที
Stormy Knight 5 ตัว 5 - 10 นาที
Gloom Under Night 5 ตัว 5 - 10 นาที
Golden Thief Bug 10 ตัว 5 - 10 นาที
Garm 10 ตัว 5 - 10 นาที
Turtle General 3 ตัว 5 - 10 นาที
Mini Boss
Ghostring 2 ตัว 3 - 5 นาที
Mysteltainn 2 ตัว 3 - 5 นาที
Mastering 2 ตัว 3 - 5 นาที
Mutant Dragon 2 ตัว 3 - 5 นาที
Status All Status ห้องที่ 4, 9
Gopinich 10 ตัว 5 - 10 นาที
Ifrit 4 ตัว 5 - 10 นาที
Incantation Samurai 4 ตัว 5 - 10 นาที
Kiel D-01 5 ตัว 5 - 10 นาที
Ktullanux 10 ตัว 5 - 10 นาที
Lady Tanee 5 ตัว 5 - 10 นาที
Lord of Death 4 ตัว 5 - 10 นาที
Thanatos Phantom 1 ตัว 5 - 10 นาที
Mini Boss
Necromancer 2 ตัว 3 - 5 นาที
Tendrillion 2 ตัว 3 - 5 นาที
Toad 2 ตัว 3 - 5 นาที
Arc Angeling 2 ตัว 3 - 5 นาที
Status All Status ห้องที่ 5, 10
Mistress 4 ตัว 5 - 10 นาที
Moonlight Flower 7 ตัว 5 - 10 นาที
Orc Hero 6 ตัว 5 - 10 นาที
Orc Lord 6 ตัว 5 - 10 นาที
Pharaoh 7 ตัว 5 - 10 นาที
Phreeoni 8 ตัว 5 - 10 นาที
Queen Scaraba 4 ตัว 5 - 10 นาที
RSX-0806 7 ตัว 5 - 10 นาที
Tao Gunka 5 ตัว 5 - 10 นาที
Mini Boss
Vagabond Wolf 2 ตัว 3 - 5 นาที
Valkyrie 2 ตัว 3 - 5 นาที
Wild Rider 2 ตัว 3 - 5 นาที
Vocal 2 ตัว 3 - 5 นาที
Monster : Amon Ra MOB ID : 1511

Map

moc_pryd06

Time

1 Hour

Monster : Atroce MOB ID : 1785

Map

ra_fild02, ra_fild03, ra_fild04

ve_fild01, ve_fild02

Time

3-6 Hour

Monster : Bacsojin MOB ID : 1630

Map

lou_dun03

Time

2 Hour

Monster : Baphomet MOB ID : 1039

Map

prt_maze03

Time

2 Hour

Monster : Beelzebub MOB ID : 1874

Map

abbey03

Time

12 Hour

Monster : Boitata MOB ID : 2068

Map

bra_dun02

Time

2 Hour

Monster : Detardeurus MOB ID : 1719

Map

abyss_03

Time

2 Hour

Monster : Dark Lord MOB ID : 1272

Map

gld_dun04, gl_chyard

Time

1-2 Hour

Monster : Doppelganger MOB ID : 1046

Map

gef_dun02 , gld_dun02

Time

2-4 Hour

Monster : Dracula MOB ID : 1389

Map

gef_dun01

Time

1 Hour

Monster : Drake MOB ID : 1112

Map

treasure02

Time

2 Hour

Monster : Eddga MOB ID : 1115

Map

pay_fild11

Time

2 Hour

Monster : Evil Snake Lord MOB ID : 1418

Map

gon_dun03

Time

2 Hour

Monster : Fallen Bishop MOB ID : 1871

Map

abbey02

Time

2 Hour

Monster : Garm MOB ID : 1252

Map

xmas_fild01

Time

2 Hour

Monster : Gloom Under Night MOB ID : 1768

Map

ra_san05

Time

5 Hour

Monster : Golden Thief Bug MOB ID : 1086

Map

prt_sewb4

Time

1 Hour

Monster : Gopinich MOB ID : 1885

Map

mosk_dun03

Time

2 Hour

Monster : Ifrit MOB ID : 1832

Map

thor_v03

Time

11-12 Hour

Monster : Incantation Samurai MOB ID : 1492

Map

ama_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Kiel D-01 MOB ID : 1734

Map

kh_dun02

Time

2.30 Hour

Monster : Stormy Knight MOB ID : 1251

Map

xmas_dun02

Time

1 Hour

Monster : Ktullanux MOB ID : 1779

Map

ice_dun03

Time

4-8 Hour

Monster : Lady Tanee MOB ID : 1688

Map

ayo_dun02

Time

7 Hour

Monster : Lord of Death MOB ID : 1373

Map

niflheim

Time

2 Hour

Monster : Maya MOB ID : 1147

Map

anthell02 , gld_dun03

Time

2-4 Hour

Monster : Mistress MOB ID : 1059

Map

mjolnir_04

Time

2 Hour

Monster : Moonlight Flower MOB ID : 1150

Map

pay_dun04

Time

1 Hour

Monster : Orc Hero MOB ID : 1087

Map

gef_fild02 , gef_fild14

Time

1 Hour

Monster : Orc Lord MOB ID : 1190

Map

gef_fild10

Time

2 Hour

Monster : Osiris MOB ID : 1038

Map

moc_pryd04

Time

1 Hour

Monster : Pharaoh MOB ID : 1157

Map

in_sphinx5

Time

1 Hour

Monster : Phreeoni MOB ID : 1159

Map

moc_fild17

Time

2 Hour

Monster : RSX 0806 MOB ID : 1623

Map

ein_dun02

Time

2.30 Hour

Monster : Tao Gunka MOB ID : 1583

Map

beach_dun

Time

5 Hour

Monster : Thanatos / Memory of Thanatos MOB ID : 1708

Map

thana_boss

Time

8 Hour

Monster : Valkyrie Randgris MOB ID : 1751

Map

odin_tem03

Time

8 Hour

Monster : Vesper MOB ID : 1685

Map

jupe_core

Time

2 Hour

Monster : Wounded Morroc MOB ID : 1917

Map

moc_fild22

Time

12 Hour

Monster : Ygnizem / Egnigem Cenia MOB ID : 1658

Map

lhz_dun02

Time

2 Hour

Monster : Assassin Cross Eremes MOB ID : 1647

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : High Priest Magaleta MOB ID : 1649

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : High Wizard Katrinn MOB ID : 1651

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Lord Knight Seyren MOB ID : 1646

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Sniper Shecil / Sniper Cecil MOB ID : 1650

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour

Monster : Whitesmith Harword MOB ID : 1648

Map

lhz_dun03

Time

1.30 Hour